International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Kohti uraaniaseiden käytön kieltoa

- Perusteet uraaniaseiden täyskiellon vaatimukselle - Katsumi Furitsu MD. Ph. D
Kansainvälisen uraaniaseiden kieltoa vaativan verkoston ICBUW:n johtokunnan ja tieteellisen työryhmän jäsen. Tiivistelmä seminaariesitelmästä Helsingissä 12. syyskuuta 2006
16 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

ICBUW- Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto perustettiin lokakuussa 2003. Tänään verkostossa on mukana noin 80 jäsentä ja ystävyysorganisaatiota 20 maasta.

Toiminnan päämäärä. Vaadimme välitöntä uraanin, ns. köyhdytetyn uraanin (DU) ja muiden radioaktiivisten materiaalien sotilaallisen käytön kieltoa.. Vaadimme myös saastuneiden alueiden puhdistamista, uhrien terveystarkastusta ja hoitoa sekä korvausmenettelyjen käyttöönottoa, riippumatonta tutkimusta ja altistuneiden väestöryhmien ja elinympäristöjen pitkän aikavälin seurantaa. Vaadimme, että hallitusten on ilmoitettava käyttämiensä uraaniaseiden määrä sekä alueet, joilla niitä on käytetty. Vaadimme uraaniaseiden tuotannon, hallussapidon, testaamisen ja myynnin täyskieltoa. Vaadimme myös hallituksia pidättäytymään sotilaallisesta yhteistoiminnasta hallitusten kanssa, jotka käyttävät uraaniammuksia. Esitämme laatimaamme yleissopimusluonnosta uraaniaseiden täyskiellon saavuttamiseksi.

Yleissopimusluonnoksessa kielletään uraaniaseiden kehittäminen, tuotanto, varastoiminen, kuljetus ja käyttö sekä vaaditaan niiden tuhoamista, ottaen huomioon olemassa oleva kansainvälinen lainsäädäntö, kuten Geneven yleissopimus. Luonnoksessa säädetään saastuneiden alueiden puhdistamisesta sekä altistuneen väestön hoidosta ja korvausmenettelyistä.

Uraaniaseiden vaaralliset ominaisuudet; joista jokainen riittää itsessään täyskiellon perusteeksi.

1. Uraaniaseet kuuluvat uusimpiin valtavan läpäisykyvyn ja tuhovoiman omaaviin aseisiin. Uraani on raskasmetalli ja se iskee panssarintorjunta-ammuksissa maaliinsa valtavalla voimalla. Uraaniaseet pystyvät läpäisemään tankin panssarikuoren tuottaen räjähtäessään erittäin korkean 3000-6000℃ lämpötilan.

2. Uraaniaseet ovat radioaktiivisia aineita sisältäviä aseita. Nämä aseet valmistetaan ydinaseiden tuottamisen ja ydinenergiateollisuuden sivutuotteena syntyvästä radioaktiivisesta jätteestä. U238:n radioaktiivisuuden puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta, yhtä pitkä kuin maapallon tämänhetkinen ikä. Uraaniaseet eroavat ydinaseista, jotka käyttävät hyväkseen ydinräjähdyksen tuhoavaa voimaa. Näiden kahden asetyypin tuhovoima ja sen aiheuttama hävitys on erilaista sekä laadullisesti että määrällisesti. Molemmat niistä aiheuttavat kuitenkin radioaktiivista saastumista sekä altistavat kohteensa radioaktiiviselle säteilylle.

3.Ne kuuluvat vaarallisia ympäristömyrkkyjä sisältäviin aseisiin. Uraani on radiologisesti ja kemiallisesti myrkyllistä. Uraaniaseiden valmistamisen jokainen tuotantovaihe tuottaa vaarallista saastetta. Uraaniaseiden käytössä syntyvä uraanioksidi leviää hienojakoisena pölynä, aerosolina, jopa kymmenien kilometrien päähän taistelukentästä tai koealueesta ja saastuttaa leviämisalueen koko ekosysteemin, ihmisen ekosysteemi mukaan luettuna.

4. Uraaniaseet ovat joukkotuhoaseita tai ns. sokeita aseita (jotka eivät valitse uhriaan). Ne vaikuttavat sotilashenkilöiden lisäksi viattomiin siviileihin, erityisesti lapsiin, jopa sotien jälkeisenä aikana. Köyhdytetyn uraanin pöly ylittää sotaa käyvien maiden valtakuntien rajat. Näiden aseiden käyttö on monien voimassa olevien kansainvälisten humanitaaristen lakien vastaista.

Uraaniaseiden täyskielto on ensiarvoinen jo ‘varovaisuusperiaatteen’ kannalta. Karttuva tieteellinen näyttö uraaniaseiden vaarallisuudesta antaa aihetta ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin ennen kuin on liian myöhäistä, vaikka emme täydellisesti ymmärtäisikään kaikkia asiaan liittyviä prosesseja ja syy-seuraussuhteita uraaniaseiden käytön ja ihmisten terveydelle ja ekosysteemille koituvien vaurioiden välillä. ‘Varovaisuusperiaatteen’ mukaisesti uraaniaseiden käytön täyskielto tulee saattaa voimaan välittömästi.

Toimenpiteisiin on ryhdyttävä heti!
Vetoamme kansainväliseen yhteisöön kehottaen sitä allekirjoittamaan ICBUW:n Kansainvälisen vetoomuksen uraaniaseiden täyskiellon puolesta ja osallistumaan kansainväliseen toimintapäivään uraaniaseiden täyskiellon puolesta 6. marraskuuta. Vetoamme myös kansainväliseen yhteisöön, että se ryhtyy heti toimenpiteisiin tukeakseen kampanjaamme, jonka tavoitteena on estää tämän yhteisen maamme ja yhteisen tulevaisuutemme jatkuva kemiallinen ja radiologinen saastuminen.