International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Events in Belgium

The Belgian Coalition Stop Uranium Wapens has launched a a letter writing campaign to persuade Foreign Minister Karel de Gucht to support the new resolution on uranium weapons currently passing through the United Nations. Last December Belgium abstained in the General Assembly vote, in spite of their domestic ban on uranium weapons.
30 October 2008 - ICBUW

Betreft : Ontwerp-VN-Resolutie (A/C.1/63/L.26) over verder onderzoek naar de lange-termijn gezondheidseffecten van (verarmd) uraniumwapens.
Geachte Minister van Buitenlandse Zaken,
Geachte Eerste Secretaris van de Belgische Permanente VN Missie,


De groep van niet-gebonden landen (NAM) diende een nieuwe ontwerp-resolutie in over de gezondheidseffecten van wapensystemen die verarmd uranium bevatten.

Tijdens de 63ste zitting van het VN First Committee zal er gestemd worden over deze ontwerp-resolutie.

De resolutie bevat een verzoek aan de VN-Lidstaten en dan vooral aan de besmette Lidstaten, om hun officieel standpunt kenbaar te maken aan de VN-Secretarisgeneraal. Reeds een twintigtal landen en instituten maakten hun rapport over, waaronder ook België.

De nieuwe ontwerp-resolutie vraagt tevens aan internationale organisaties zoals de WGO, UNEP en het Internationaal Atoomenergie Agentschap om hun standpunt bij te stellen aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en om hun onderzoek te vervolledigen.

Het standpunt van de WGO dateert van 2003. Een groot aantal nieuwe relevante studies over een mogelijk oorzakelijk verband tussen ziekten en blootstelling aan verarmd uranium is sindsdien verschenen in de peer reviewed wetenschappelijke vakliteratuur. UNEP heeft nog geen volledig post-conflictrapport klaar over besmette gebieden in Irak. Aan de VN agentschappen wordt gevraagd om verder onderzoek in het algemeen en in het bijzonder in de besmette landen mogelijk te maken.

In 2008 heeft het Amerikaanse Institute of Medicine uit een analyse van de recente vakliteratuur besloten dat er meer onderzoek nodig is omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om tot definitieve wetenschappelijke uitspraken te komen over een mogelijk verband tussen ziekten bij mensen en blootstelling. Het IOM wil een eventueel oorzakelijk verband echter niet bij voorbaat uitsluiten.

Vorig jaar onthield België zich tijdens de stemming van een VN-Resolutie over uraniumwapens. Wij hopen en verwachten dat België dit jaar vóór de resolutie zal stemmen en zich zal aansluiten bij andere Europese en NAVO-landen die achter een verbod op uraniumwapens staan.

Met de meeste hoogachting,

Attachments