International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Epidemiologinen tutkimus Eelä-Irakissa (Basran kaupungissa) Tri Jawad Al-Ali

Johdanto: Eteläisessä Irakissa ympäristö on pilaantunut saastumisesta vuosien 1991 ja 2003 hyökkäysten aikana. Basran länsipuolelle pudotettiin köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia vuonna 1991 (300 tonnia), ja myöhemmin vuoden 2003 sodassa yli tuhat tonnia ammuttiin ja pudotettiin kaupunkien asuinalueille. Säteilyn määrä alueella on lisääntynyt moninkertaiseksi (professori Suad Al-Azzawi ja Khajak Wartanian).
21 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

Radioaktiivisen säteilyn lisäksi kaupungin asukkaat joutuivat alttiiksi muillekin riskeille: valtavat määrät alueelle pudotettuja perinteisiä pommeja levittivät kemiallista saastetta. Toinen tekijä alueella on biologinen, ja se on seurausta hallitsemattomista infektioista, jotka pahentavat lisääntyneiden syöpien ja kuolleisuuden aiheuttamaa tragediaa Etelä-Irakissa.

Köyhdytetty uraani on aiheuttanut maaperän, veden ja ilman radioaktiivisen saastumisen. Tämän saastumisen ovat professori Suad Al-Azzawi ja Khajak Wartanian vahvistaneet tutkimuksissaan.

Syövät ja syntymäviat viat kuuluvat niihin sairauksiin, joiden riski on kasvanut saastumisen takia. Epidemiologiset tutkimuksemme Basrassa [epidemiologia tutkii sairauksien esiintyvyyden ja altistumisen välistä yhteyttä –suom. huom.] toteutettiin kartoittamalla syöpätapauksien määrä, kuolleisuus syöpään ja syntymäviat kymmenen viime vuoden ajalta. Tutkimukset osoittivat jonkin verran kasvua näiden muuttujien osalta. Näitä tutkimuksia ovat kuitenkin paikalliset tutkijat ja kansainväliset kirjoitukset kritisoineet nähden niissä mahdollisia tasapuolisuuteen liittyviä ongelmia.

Riippumatta siitä, onko tämä syöpäriskin kasvu Basrassa todellinen vai keinotekoinen, raportoidut tapaukset eivät kuvasta todellista tilannetta, koska syöpätapauksia ei ole rekisteröity systemaattisesti.

Yllä olevista syistä johtuen olemme nyt tutkimassa syöpien esiintymistiheyttä uudelleen siten, että tutkimus perustuu parempaan tietojen keräämiseen ja lähes täydelliseen rekisteröintiin. Tulokset osoittavat selkeää kasvua rekisteröityjen syöpätapausten osalta, mikä todennäköisesti heijastaa todellista syöpäriskin kasvua eteläisessä Irakissa.

Menetelmä ja kohdehenkilöt:

Tässä tutkimuksessa raportoidut tulokset perustuvat kaikkiin syöpätapauksiin, jotka diagnosoitiin Basrassa vuoden 2005 kuluessa ja jotka rekisteröitiin Basran lääketieteellisen tiedekunnan patologian ja oikeuslääketieteen laitoksen syöpärekisteriosastolla.

Syöpään sairastumista eri ajankohtina vertailtiin toisiinsa rekisteritietojen pohjalta vuosilta 1990, 1997, 1999 ja 2005 ja nämä osoittivat lukuja 488, 544, 688 ja 1375 samassa järjestyksessä. Vuonna 2005 rekisteröityjen tapausten kokonaismäärä oli 1822 potilasta.

Tiedot asukkaiden määristä perustuivat Basran terveysviranomaisten tilastoihin, vaalilistoihin sekä Basran tilastokeskuksen tilastoihin.
Tiedot väestön ikärakenteesta pohjautuivat Basrassa edellisinä vuosina tehtyyn kymmeneen kotitaloustutkimukseen.

Tulokset:

Tutkimuksen tuloksena havaitsimme syöpätapausten lisääntyvän vaihtelevasti. Erityisesti lisääntyivät rintasyövät, imukudoskasvaimet (lymfoomat), keuhkosyövät, peräsuoleen liittyvät (kolorektaaliset) munasarjasyövät, pehmytkudosmuutokset ja munuaissyövät. Syöpiä, joiden osalta tapausten lisääntymistä ei ole havaittavissa, ovat mm. vatsasyövät sekä kohtu- ja ihosyövät. Vuosittaisissa tapausten määrissä näkyi huomattava kasvu erityisesti vuonna 2005.

Maantieteellinen jakauma: löydösten lisäys oli suurin Basran länsiosassa, jonka jälkeen seuraavaksi eniten löydösten määrä kasvoi Basran keskustassa ja itäosassa ja lisäys oli pienin kaupungin pohjoisosissa.

Ikään liittyvät riskit: aineisto osoitti sairastumisriskin lisääntyvän suuresti iän myötä. Alle viisivuotiaiden lasten kohdalla riski on pienin (11,4/100 000), korkein ikäryhmässä yli 65-vuotiaat (541,9/100 000). Löydösten kokonaismäärä oli 5,9/100 000.

Yhteenveto ja johtopäätökset:

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida Basran syöpätapausten määrää ja tarkastella pitkän ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia ja niiden alueellista jakaumaa Basran kaupungin eri puolilla. Kirjoittajat ovat tietoisia käytetyn aineiston ongelmista. Ei voida olettaa, että rekisteröidyt tapaukset edustaisivat Basran todellista tilannetta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan tee aineistosta tutkimukseen kelpaamatonta.

Tulokset osoittavat kaksi merkittävää syöpiin liittyvää havaintoa Basrassa. Ensimmäinen havainnoista liittyy syöpien kokonaismäärän sekä tiettyjen syöpien taipumukseen kasvaa selvästi ajan myötä. Tämä lisääntyminen on jatkossa kuvattava tarkemmin määrällisesti tehostamalla syöpien tunnistamista ja rekisteröintiä. Toinen havainto koskee alueellista jakaumaa. Basran eri osien välillä ei ole mainittavia eroja syöpähavaintojen suhteen, esiintymistiheys vaihtelee välillä 52,3-62,8/100 000. Tämä saattaisi antaa olettaa, että väestön sairastumisriski eri alueilla on yhtä suuri. Yhden vuoden kattava aineisto saattaa kuitenkin jo riittää havaitsemaan todellisia merkittäviä eroja esiintymismäärissä ja näin ollen myös eroja altistumisessa syöpää aiheuttaville tekijöille.

Yhteenvetona tämä tutkimus tukee vallitsevia käsityksiä ja aikaisempia tutkimustuloksia, jotka osoittavat lisääntynyttä riskiä sairastua syöpään Basrassa, mutta varmoja todisteita joudutaan vielä odottamaan.