International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Uraaniaseiden kielto Euroopan poliittisessa maisemassa. Belgialainen näkökanta. Ria Verjauw

Terveysriski: Syövät ja syöpäkuolemat, synnynnäiset epämuodostumat, keskenmenot ja vastasyntyneitten epämuodostumat näyttävät lisääntyneet väestön, erityisesti lasten keskuudessa alueilla, missä on käytetty uraanikärjillä (DU) varustettuja aseita. Myös Irakin ja Balkanin sotatoimiin osallistuneiden sotilaiden terveydentilassa on havaittavissa samaa.
21 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

Ympäristön saastuminen

USA:n armeijan ympäristöpolitiikan laitos (AEPI) on osoittanut, että uraaniaseisiin liittyy ympäristövaikutuksia, mm veden ja maaperän saastumista, ja tämä taas puolestaan voi vaikuttaa ihmisten terveydentilaan.

AEPIn mukaan etenkin pohjaveden saastuminen köyhdytetyn uraanin levitessä pitkin maan pintaa tulisi olla ’ensisijainen huolenaihe’. Maaperän saastuminen on lisähuolenaihe.

UNEPIN konfliktinjälkeinen arviointiyksikkö kirjoitti Bosnia-Herzegovina-raportissaan: ”Ammuskärjet maanpinnalla ja eritoten maaperään tunkeutuneena saattavat vähitellen hajota ja näin hiljalleen saastuttaa pohja- ja juomaveden. Vesivarantojen läheisyydessä ne voivat saastuttaa sekä pohja- että juomaveden.”

Armeija kieltää riskit

Armeija ei edelleenkään myönnä uraaniaseiden käyttöön liittyvän mitään terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Eräässä tutkimuksessa kuitenkin USAn armeijan ballistiikan tutkimuslaboratorio esitti seuraavaa: Kun uraanikärki lävistää ajoneuvon, voivat sen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevat henkilöt saada huomattavan annoksen säteilyä kehon sisäisesti. Tämän tutkimuksen mukaan 79% ilmaan joutuneista köyhdytetyn uraanin hiukkasista osoittautui niin pieniksi (alle 10 micronia), että sisään hengitettynä ne tunkeutuvat keuhkokudokseen ja voivat jäädä pysyvästi keuhkoihin. Mittaukset oli tehty ammuksen lävistämän ajoneuvon tuulen alapuoleisella alueella.

Vuonna 2000 Sveitsin armeijan kanssa yhteistyössä tehdyssä Spietz-laboratorion raportissa todetaan: DU-ammukset jättävät jälkeensä pitkiksi ajoiksi saastuneita taistelukenttiä. Tämä ei ole sopusoinnussa siviilejä koskevien säteilysuojanormien kanssa.

V 2002 USA:n ilmavoimien radiobiologinen tutkimuslaitoksen tieteellinen työryhmä todisti, että määrätyissä olosuhteissa köyhdytetty uraani voi vahingoittaa DNA:ta ja myös aiheuttaa syövälle altistavia solumuutoksia.
Samansuuntaisia tutkimustuloksia on muistakin tutkimuslaitoksista.

Uraaniaseiden kieltoon tähtääviä eurooppalaisia aloitteita

Tammikuun 17. 2001 Euroopan Parlamentti päätti kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka kuuluvat myös NATO:on, tekemään ehdotuksen, joka asettaisi uraaniaseet käyttökieltoon varovaisuusperiaatteen mukaisesti, niinkuin Euroopan Neuvosto sen määritteli Nizzan kokouksessa hyväksymässään päätöslauselmassa.

13. helmikuuta 2003 Euroopan Parlamentti hyväksyi julkilausuman räjähtämättömien ammusten (maamiinat ja rypälepommit) ja köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten asettamisesta toistaiseksi käyttökieltoon.

Niin ikään 13.2.2003 Euroopan Parlamentti kehotti toimeenpanevaa elintään Euroopan Neuvostoa ”tukemaan perusteellista ja riippumatonta tutkimusta köyhdytettyä uraania sisältävien ammuksien mahdollisista, erityisesti saastuneilla alueilla toimiviin sotilaisiin ja siviileihin ynnä heidän maahansa kohdistuvista haittavaikutuksista. Tämä tutkimus koskisi muunkin tyyppisiä uraanitaistelukärkiä, joita on käytetty sotilaallisissa operaatioissa Balkanilla, Afganistanissa ja muualla. Nämä tutkimukset tulisi esittää Parlamentille.

Marraskuun 17. 2005 Euroopan Parlamentti laati kolmannen esityksen ”köyhdytettyä” uraania sisältävien ammusten käytöstä pidättäytymisestä. Köyhdytettyä uraania koskeva julkilausuma on osa 11-sivuista raporttia, jonka otsikko on ”Euroopan Parlamentin hyväksymät tekstit massatuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Euroopan parlamentin tehtävä”.
Julkilausuman kohdassa 82 sanotaan :”EP uudistaa vaatimuksensa ns. ’köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten’ käyttökiellosta. Päämääränä on näiden aseiden täydellinen kielto.”

Vuonna 2005 pidettiin EP:n suojissa toinen kansainvälinen uraaniaseiden kieltoon tähtäävä konferenssi. ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) jatkaa lobbaamista EP:n eri komiteoissa kiinnittäen huomiota vastuuseen, joka niiden olisi otettava DU-kysymyksessä ja toiminnan aloittamisessa. Europarlamentaarikot voivat myös toimittaa edelleen kansallisille edustuselimilleen tietoa asiasta. ICBUWn tärkeimpiä poliittisia päämääriä on saada yhden tai useamman maan tuki kieltopyrkimyksiensä taakse.

Suomen toivotaan puheenjohtajakautensa aikana toimivan aktiivisemmin uraaniaseiden kiellon puolesta. Suomi voisi toimia tienraivaajana tässä tärkeässä taistelussa.

Belgia

Yhä kasvavat todisteet uraaniaseiden aiheuttamista radiologisista ja kemiallisesti myrkyllisistä haittavaikutuksista pakottavat meidät puhumaan ja vaatimaan kansallisia hallituksiamme, kansainvälisten järjestöjen tukemina, suojelemaan sekä siviili- että sotilasväestöään ja soveltamaan varovaisuusperiaatetta. Tarkoitamme, että kun on kysymys ihmisten ja ympäristön terveys, ei liene tarpeellista odotella tieteellisesti todistettua varmuutta riskeistä ennen kuin ryhdytään suojatoimiin. Varovaisuusperiaate koskee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Meidän tulee säilyttää ja suojella globaalia ekosysteemiä, josta kaikki elämä, myös meidän omamme, on riippuvainen.

Belgialaiset senaattorit Sabine de Bethune, Erika Thijs ja Lionel Vankenberghe ovat tehneet Parlamentissa aloitteen uraaniaseita vastaan. Vuosina 2005 ja 2006 he tekivät uraaniaseita koskevan lakialoitteen. Valitettavasti he eivät saaneet taakseen tarpeeksi suurta enemmistöä aloitteen saamiseksi ulko- ja puolustusvaliokunnan agendalle.

Paremmin menestyivät Joseph Arens ja Dirk Van der Maelen, jotka ovat edustajainhuoneen jäseniä,. He tekivät kaksi esitystä uraaniaseiden kiellon saamiseksi Belgian lakiin.

Näiden kahden parlamentaarikon onnistui vakuuttaa ulkoasiain ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Asiassa järjestetään kuuleminen Belgian edustajakamarissa tänä syksynä. Useita eri alojen asiantuntijoita kutsutaan paikalle. Valiokunnan muut jäsenet esittivät myös, että NATO:n edustajia kutsuttaisiin mukaan, sekä puolustusministeriön ja aseteollisuuden asiantuntijoita.

Edustaja Arens julisti puolustusvaliokunnan kokouksessa, että ”Belgian tulee näytellä tiennäyttäjän osaa maailmanlaajuisessa uraaniaseiden vastaisessa kampanjassa.” Hän sanoi myös, että mikäli vedotaan varovaisuusperiaatteeseen , sitovia todisteita uraaniaseiden haittavaikutuksista terveyteen ei välttämättä tarvita kiellon voimaan saattamiseksi.

Belgian uraaniaseiden kieltoa vaativan verkoston edustajana, rauhan- ja ihmisoikeusaktivistina toivon, että näemme näemme tämän käyvän pian toteen.